Kongremiz Doçentlik ve Akademik Yükseltme Kriterlerini Karşılamaktadır.
BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Son Bildiri Gönderim Tarihi 15 Ekim 2024

Bildiri Gönderim Kuralları
 • Bildirilerin kabul edilmesi için, bildiriyi sunacak yazarın kongreye kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir.
 • Bildiri özeti gönderimi için son tarih 15 Ekim 2024’dir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri özetlerinin kabul veya ret sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine 10 Kasım 2024 tarihinde otomatik olarak gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini sisteme gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.
 • Bir yazar en fazla 3 bildiri için kongreye kayıt olabilir.
 • Online olarak sisteme gönderilmiş olan bildiriler silinemez ve değiştirilemez.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözel bildiri, poster bildiri) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özetler Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır ve her bir özet en fazla 300 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Bildiri özet başlığı kısa olmalı ve konu içeriğini yansıtmalıdır.
 • Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı-soyadı ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 • Orijinal araştırma özetinde, “Giriş-Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Anahtar Kelimeler” yer almalıdır.
 • Derleme özetinde, “Giriş, Konunun Kendine Ait Alt Başlıkları, Sonuç ve Anahtar Kelimeler” yer almalıdır.
 • Olgu sunumu özetinde, “Giriş, Olgu(lar), Sonuç ve Anahtar Kelimeler” yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde resim, tablo, kaynaklar yer almamalıdır.
 • Gönderilen bildiriler en az üç bilimsel kurul üyesi tarafından bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendirilecektir.
 • Yazarlar bildiri sunum şeklini (sözel ya da poster) tercih edebilirler. Ancak bildiri özetinin içeriğine göre Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından sunum şekli değiştirilebilir.
 • Kongremize gönderilen bildiriler tam metin olarak yayınlanacaktır ancak araştırmacıların tam metin gönderimi zorunlu değildir. Tam metin göndermeyen katılımcıların ise aynı kitap içerisinde özet metinlerine yer verilecektir. Kongre bildiri kitabı e-ISBN ile kongre sonrasında kongre web sitesinde PDF olarak yayınlanacaktır.
 • Kongremize gönderilen bildiri ve posterler eğer “YÜKSEK LİSANS veya DOKTORA” tezlerinden üretilmiş ise ilk sırada ilgili çalışmanın sahibi ve ikinci sırada ilgili tez danışmanının ismi yer almalıdır. Bu zorunluluğa kongremize katılan her katılımcı uymakla yükümlüdür. Oluşan sorun ve aksaklıktan ilgili katılımcı(lar) sorumlu olup, kongremiz yönetimi ve düzenleyicileri yükümlülük kabul etmez. Ayrıca ilgili bildiri projeden üretilmiş ve bir kurum tarafından desteklenmiş ise proje kodu/numarası ve projeye ait bilgiler özet metin sonunda mutlaka belirtilmelidir. Bu eksiklikten doğan olumsuzluk katılımcıya aittir.
 • Bildiriler için kabul veya red mektupları bildiriyi sisteme yükleyen katılımcıların e-posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sisteminden de sonuçlar takip edilebilecektir.
Sözel Bildiri
 • Sözel bildiri sunum süresi, 10 dakika ve 5 dakika tartışma olacak şekilde toplam 15 dakikadır.
 • Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az 2 saat önce sunum kontrol merkezindeki sorumlu kişiye verilmelidir.
Poster Bildiri
 • Poster ölçüsü 70 (en) x 100 (boy) cm’dir. Posterler en az bir metre mesafeden okunacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Poster Adı 48 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
 • Poster bildiri başlığının altında yazarların ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 • Metin başlıkları 24 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.
 • Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve saatte sergilenecektir.
 • Poster standartları numaralandırılacaktır. Posterler numaralarına göre belirtilen yere asılmalıdır.
 • Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda yapılacaktır.
 • Posterler; sabah saat 08.30-09.00 arasında asılacak ve poster tartışmasının ardından kaldırılacaktır.
 • Yazarları tarafından kaldırılmayan posterler görevliler tarafından toplanacaktır. Bu durumda kaybolan ya da yırtılan posterler için herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Tam Metin Hazırlamak İçin Genel Kurallar

“Bildiri Tam Metni” göndermek isteyen katılımcıların aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda hazırladıkları metni 15 Kasım 2024 tarihine kadar info@tybhdkongre2024.orgadresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

 • Bildiri Tam Metinleri Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Başlık, tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir.
 • Tam Metin, Microsoft Word programında, A4 tipi kâğıt seçilerek, 2,5 cm kenar boşlukları bırakılarak, Times New Roman, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar iki yana yaslanmalı, girinti kullanılmamalıdır.
 • Bildiri Tam Metni en fazla 1000 kelime olmalıdır (özet, kaynaklar, grafikler, tablolar, ve şekiller dışında).
 • Kullanılan kısaltmalar yazı içerisinde ilk geçtiği yerde, parantez içinde açık olarak yazılmalıdır. Özel kısaltma yapılmamalıdır.
 • Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler, ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Tablo ve şekiller, metin içinde kullanım sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.
 • Eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editoryal ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda sunulmalıdır.
 • Kaynaklar metin içerisinde kullanım sırasına göre metin sonunda, noktadan önce ve parantez içerisinde numaralandırılmalıdır. Metin sonu kaynak gösterimi APA 6 kriterleri temel alınarak metin içerisinde kullanım sırasına göre numaralı sunulmalıdır.
 • Anahtar Kelimeler, en az 3 en fazla 6 adet, Türkçe veya İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (www.bilimterimleri.com).

ORİJİNAL ARAŞTIRMA TAM METNİ: Türkçe ve İngilizce Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar’dan oluşmalıdır.

DERLEME TAM METNİ: Türkçe ve İngilizce Özet, Anahtar Kelimeler, Konu İle İlgili Alt başlıklar ve Kaynaklar’dan oluşmalıdır.

OLGU/VAKA SUNUMU TAM METNİ: Türkçe ve İngilizce Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar’dan oluşmalıdır.

 DUYURULAR
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  05 Aralık 2024
 • Kongre Bitiş Tarihi
  08 Aralık 2024
 • Bildiri Gönderimi Son Tarihi
  15 Ekim 2024
 • Bildiri Değerlendirme Tarihi
  ilan edilecektir
 • İndirimli Kayıt Son Tarihi
  15 Nisan 2024